Občanské právo a pracovní právo

 - občanské právo

   příprava smluv

  • kupní, darovací smlouvy – movité věci i nemovitosti, byty
  • smlouvy o dílo
  • smlouvy o nájmu movitých věcí, bytů i nemovitostí, prostorů sloužících k podnikání
  • bytové spoluvlastnictví
  • smlouvy o výstavbě
  • věcná břemena a služebnosti
  • zajištění dluhů

- pracovní právo

  • příprava pracovních smluv a dalších pracovněprávních dokumentů
  • zastupování v pracovněprávních sporech
  • spolupráce při realizaci organizačních změn ve společnostech